Zielona Góra nie będzie mieć uniwersytetu? Ministerstwo wydaje oświadczenie

0
2182

Wczoraj w mediach pojawiła się informacja dotycząca konieczności zmian nazw uczelni i utraty statusów uniwersytetów przez uczelnie regionalne. Miałoby to mieć związek z wejściem w życie Konstytucji Nauki. Poniżej publikujemy oświadczenie.

Oświadczenie ws. nieprawdziwych informacji na temat zmian nazw uczelni

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dementuje pojawiające się w mediach nieprawdziwe informacje dotyczące konieczności zmian nazw uczelni i utraty statusów uniwersytetów przez uczelnie regionalne po wejściu w życie Konstytucji dla Nauki.

Opinie BAS dotyczą starego projektu ustawy

Dostrzegając szum medialny, jaki wywołało umieszczenie na stronie internetowej Sejmu RP analiz sporządzonych na potrzeby Biura Analiz Sejmowych, MNiSW wyjaśnia, że większość zamieszczonych analiz odnosi się do nieaktualnej wersji projektu. Opinie te opublikowane zostały w okresie od 13.02 do 15.03 i sporządzane były w odniesieniu do wersji projektu zaprezentowanej 22 stycznia 2018 r. A nawet (jak się wydaje z lektury tych opracowań) w odniesieniu do pierwotnego projektu z września 2017 r.

Obecny projekt (przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu) znacząco różni się w szczegółach rozwiązań od wcześniejszych wersji. Dlatego też posługiwanie się tymi opiniami w stosunku do aktualnego projektu jest w wielu przypadkach obarczone poważnymi wadami merytorycznymi.

Uczelnia nie będzie musiała zmieniać nazwy

W odniesieniu do statusów uczelni wyrażanych poprzez ich nazwy w skierowanym do Sejmu projekcie (nr druku 2446) zakłada się, że nawet w przypadku uzyskania kategorii naukowej skutkującej potencjalną koniecznością zmiany nazwy uczelni, uczelnia będzie mogła posługiwać się nazwą dotychczasową.

Bezprecedensowe wsparcie dla uczelni regionalnych

Należy podkreślić, że projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zawiera bezprecedensowe po 1989 r. rozwiązania mające na celu wsparcie rozwoju uczelni regionalnych – wzmocni ich potencjał, a także umożliwi im kumulację kapitałów w ramach federacji. Wśród rozwiązań wspierających tzw. uczelnie regionalne należy wskazać Inicjatywy Doskonałości (regionalną i dydaktyczną), czy możliwość nadawania stopnia doktora habilitowanego przez uczelnie akademickie posiadające w danej dyscyplinie kategorię B+ lub wyższą. W projekcie ustawy przewidziany został stały wzrost nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę, a projektowane rozwiązania dotyczące finansowania uczelni mają na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju wszystkich ośrodków akademickich w Polsce.

Pierwsza ewaluacja wg nowy zasad – dopiero w 2021 roku

Należy także jednoznacznie podkreślić, że nie można wprost przenosić wyników kończącej się parametryzacji (tj. aktualnych kategorii naukowych) do rozwiązań przewidzianych w nowej ustawie. Nieuprawnione jest wnioskowanie sprowadzające się do tego, że jeśli dana jednostka uzyskała wynik niesatysfakcjonujący w kończącej się parametryzacji, podobny wynik uzyska w ramach ewaluacji na nowych zasadach.

Pierwsza ewaluacja jakości działalności naukowej w oparciu o poziom badań w dyscyplinach w ramach całej uczelni czy instytutu (a nie jak dotychczas w ramach jednostek organizacyjnych) zostanie przeprowadzona w 2021 r. i dopiero od jej wyników będą uzależnione uprawnienia określone w projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

Proces ewaluacji – bardziej klarowny

W szczególności należy zaznaczyć, że w nowym mechanizmie oceny jakości działalności naukowej w sposób o wiele bardziej istotny niż ma to miejsce obecnie będzie doceniana kwestia wpływu działalności naukowej na rozwój społeczeństwa i gospodarki. To znaczy, że do mechanizmu ewaluacji zostanie wprowadzone tzw. kryterium III, którego w dotychczasowym mechanizmie ewaluacji w ogóle nie było. Ponadto, w związku z tym, że znaczącej redukcji ulegnie liczba parametrów wykorzystywanych przy ewaluacji jakości działalności naukowej, należy również mieć na uwadze, że proces przeprowadzania ewaluacji będzie bardziej klarowny.

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here