Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

UZ – Factor 2019

30 maja 2019 o godzinie 16:00 - 18:30

Kochasz muzykę? Śpiewasz w domu pod prysznicem, albo w akademiku?
To wydarzenie jest właśnie dla Ciebie!

Pokaż na co Cię stać!
Wypłyń z nami parostatkiem w piękny rejs, po znanych i lubianych rejonach polskiej muzyki!

Już po raz kolejny mamy zaszczyt zaprosić Was na UZ Factor, czyli najlepszy w Zielonej Górze konkurs śpiewu i karaoke!

Jest to okazja, by pochwalić się swoim talentem wokalnym czy też umiejętnością porwania tłumów;)!

Udział może wziąć każdy: zarówno odważny i pewny siebie, jak i mniej śmiały. Jest to doskonała okazja, aby przełamać strach i wystąpić przed szerszą publicznością.
Czekają na was cenne porady od profesjonalnych jurorów, oraz bardzo atrakcyjne nagrody.

Drzwi do Fabryki muzyki otworzą się przed Wami już 30 maja.

Aplikuj już dziś
https://tiny.pl/t9wr7

_____________________
REGULAMIN KONKURSU:

I. Definicje
1. „Regulamin” – niniejszy dokument, określający warunki przebiegu Konkursu.
2. „Konkurs” – wydarzenie pod tytułem: UZ FACTOR 2019, prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
3. „Organizator” – Uniwersytet Zielonogórski, Europejskie Forum Studentów AEGEE-Zielona Góra, Studenckie Koło Naukowe Literaturoznawców UZ.
4. „Uczestnik” – student Uniwersytetu Zielonogórskiego, będący osobą pełnoletnią, fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłasza swój udział w Konkursie poprzez aplikację.
5. „Komisja” – organ składająca się z przedstawicieli Organizatora lub osób przez niego wskazanych, dokonujący oceny prac konkursowych.

II. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa
w Konkursie.
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Konkurs rozpoczyna się o godz. 16:00 i kończy się o godz. 19:00 w dniu 30.05.2019 r.
4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2 poniżej.
2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są Organizatorzy oraz osoby wchodzące w skład Komisji, a także członkowie ich najbliższych rodzin oraz osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zaznajomienie się Uczestnika z niniejszym Regulaminem.

IV. Zasady Konkursu
1. Wzięcie udziału w Konkursie polega na wykonaniu zadania konkursowego przez Uczestnika na zasadach określonych poniżej.
2. Jeden Uczestnik może wykonać w Konkursie maksymalnie jedną pracę
w formie wybranej przez siebie piosenki, nie trwającej dłużej niż 4 minuty, która zostanie zaprezentowana w trakcie trwania Konkursu w obecności wszystkich Uczestników, Organizatorów i Komisji.
3. Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się poprzez wypełnienie ankiety dostępnej pod adresem www: . https://www.facebook.com/events/623586281449352/
4. Praca będąca przedmiotem oceny Komisji musi być wykonana w wyznaczonym terminie podczas trwania Konkursu.
5. Prace będące niezgodne z założeniami Konkursu i zasad Regulaminu nie będą brane pod uwagę, tj. nie będą przedmiotem oceny Komisji.
6. Korzystanie ze wszelkich pomocy w postaci pomocnika, programów modulujących dźwięk itp. Oraz stosowanie utworów powszechnie uznanych za wulgarne bądź namawiające do nienawiści rasowej lub dyskryminacji w trakcie trwania Konkursu jest jednoznaczne z dyskwalifikacją Uczestnika.
7. Kolejność występów ustala organizator.
8. Komisja ma prawo do przerwania występu, jeżeli zajdzie taka konieczność.
9. Jeżeli liczba uczestników przekroczy 10 osób zostaną rozegrane obowiązkowe eliminacje o których uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie oraz mailowo.
10. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu Konkursu.

V. Tematyka i forma pracy konkursowej
1. Praca konkursowa musi być związana z tematyką konkursu.
2. Tematyką konkursu jest wybrana przez siebie piosenka, nie trwająca dłużej niż 4 minuty w trakcie trwania konkursu.
3. Warunkiem przyjęcia pracy do oceny Komisji jest nienaruszalność przez pracę zasad określanych przez prawodawstwo polskie.

VI. Komisja konkursowa
1. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję.
2. Komisja dokona oceny pracy.
3. Zadania Komisji:
kwalifikacja zgłoszonych prac,
ocena zakwalifikowanych prac,
przyznanie dyplomów i nagród rzeczowych
4. Komisja może zwrócić się do autorów prac konkursowych, o udzielenie dodatkowych informacji na temat pracy.
5. Decyzje Komisji zapadają większością głosów; w kwestiach nierozstrzygniętych decyduje głos przewodniczącego.
6. Decyzje Komisji Konkursu są ostateczne.

VII. Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Dnia 30.05.2019 r. Komisja wybierze wśród Uczestników trzy osoby (zwane dalej „Zwycięzcami”) zajmujące I, II oraz III miejsce w Konkursie.
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej podczas Konkursu.
3. Informacja o Zwycięzcach będzie również udostępniona na stronie Organizatora.
4. Oficjalne odebranie nagród odbędzie się podczas konkursu.
5. Konkurs i gala odbędzie się dnia 30.05.2019 r. w godzinach 16:00-19:00.

VIII. Nagrody
1. Nagrodę w Konkursie (dalej „Nagroda”) stanowią:
karty prezentowe do Media Markt na łączną kwotę 600 zł.
statuetka dla zwycięzcy, z tabliczką, z napisem zwycięzca “UZ Factor” 2019 o wartości 70 zł
2. W Konkursie nagrodzone zostaną 3 osoby.
3. Zwycięzcy otrzymają Nagrodę poprzez odbiór osobisty, który nastąpi podczas gali w klubie Fabryka food & music w Zielonej Górze.
4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny.
5. W przypadku podania przez Uczestnika błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych, niezbędnych do wydania Nagrody, forma przekazania Nagrody pozostaje w dyspozycji Organizatora.

IX. Dane osobowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO], informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Uniwersytet Zielonogórski, 65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9; REGON 977924147; tel. 683282000, fax: 683270735; www.uz.zgora.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl lub telefonicznie tel. 603474724.
3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu promocji i prawidłowego funkcjonowania Konkursu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Komisji Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO.
4. Imię, nazwisko oraz wizerunek Uczestnika może zostać opublikowany na Facebooku Organizatora, Instytutu Filologii Polskiej i Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz w materiałach promocyjnych i prasowych wspomnianych podmiotów.
5. Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez okres 10 lat.
6. Uczestnik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, jednakże jej brak może skutkować odmową uczestnictwa w Konkursie.

X. Postanowienia końcowe
1. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronach Organizatora, w sali 14 budynku domu studenckiego Rzepicha, oraz w sali 202 budynku A-16 Uniwersytetu Zielonogórskiego.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Szczegóły

Data:
30 maja 2019
Czas:
16:00 - 18:30
Wydarzenie kategorie:
, ,

Miejsce

Fabryka
Moniuszki 16
Zielona Góra,
+ Google Map