Upadłość konsumencka – różnica pomiędzy zmianą, a uchyleniem planu spłaty wierzycieli

0
569
fot. materiały prasowe

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dochodzi do ustalenia listy wierzycieli oraz likwidacji majątku upadłego. Postępowanie w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli wszczynane jest po zakończeniu likwidacji majątku upadłego. W pewnych jednak przypadkach, sąd może odstąpić od ustalania planu spłaty wierzycieli i od razu umorzyć zobowiązania upadłego. W postanowieniu w przedmiocie ustalenia planu spłat wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, jednak nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności, niewykonane w toku postępowania na podstawie planów podziału, oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. W toku realizacji planu spłaty wierzycieli na upadłym ciążą określone obowiązki, a niedopełnienie ich może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Odróżnić należy zmianę planu spłaty wierzycieli od uchylenia planu spłaty wierzycieli, obie instytucje zostaną dokładnie omówione w niniejszym artykule.

Kiedy może dojść do zmiany planu spłaty wierzycieli?

W trakcie wykonywania planu spłaty wierzycieli może dojść zarówno do pogorszenia, jak i polepszenia sytuacji majątkowej upadłego. W obu przypadkach możliwa jest zmiana planu spłaty wierzycieli.

Pogorszenie sytuacji majątkowej upadłego:

jeżeli upadły nie może wywiązać się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli, sąd na jego wniosek, po wysłuchaniu wierzycieli, może zmienić plan spłaty wierzycieli. Sąd może przedłużyć termin spłaty wierzytelności na dalszy okres nieprzekraczający osiemnastu miesięcy. Natomiast gdy brak możliwości wywiązania się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli ma charakter trwały i wynika z okoliczności niezależnych od upadłego, sąd na wniosek upadłego, po wysłuchaniu wierzycieli, może uchylić plan spłaty wierzycieli i umorzyć określone, niewykonane zobowiązania upadłego.

Poprawa sytuacji majątkowej upadłego:

w przypadku istotnej poprawy sytuacji majątkowej upadłego w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli, wynikającej z innych przyczyn niż zwiększenie się wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskiwanych z osobiście wykonywanej przez upadłego działalności zarobkowej, każdy z wierzycieli oraz upadły może wystąpić z wnioskiem o zmianę planu spłaty wierzycieli.

Konsekwencje uchylenia planu spłaty wierzycieli

Do uchylenia planu spłaty wierzycieli może dojść w następujących okolicznościach:

  • w razie niewykonywania przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli,
  • w przypadku nie złożenia w terminie sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli,
  • gdy w sprawozdaniu z wykonania planu spłaty wierzycieli zatajone zostaną osiągnięte przychody lub nabyte składniki majątkowe,
  • w przypadku dokonania czynności prawnej, dotyczącej majątku upadłego, która pogorszyła jego zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli, bez uzyskania zgody sądu, jeśli czynność ta nie została przez sąd zatwierdzona,
  • w sytuacji ukrywania majątku lub dokonania czynności prawnej przez upadłego, uznanej prawomocnie przez sąd za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

We wskazanych powyżej przypadkach sąd z urzędu albo na wniosek wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego i wierzycieli objętych planem spłaty wierzycieli, uchyla plan spłaty wierzycieli, chyba że uchybienie obowiązkom jest nieznaczne lub dalsze wykonywanie planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

W przypadku uchylenia planu spłaty wierzycieli zobowiązania upadłego nie podlegają umorzeniu.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to postępowanie składające się z kilku etapów. Przed złożeniem wniosku warto zapoznać się z informacjami dotyczącymi upadłości konsumenckiej oraz skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Dokładne informacje można znaleźć tutaj https://upadlosc-konsumencka.biz.pl.

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here