SLD: chcemy zerwać z prywatyzacją miasta. Pracownicy powinni zasiadać w zarządzie spółek miejskich

0
373
fot. ZielonaNews.pl

SLD nie próżnuje i szykuje kolejne projekty. Podczas dzisiejszej konferencji przedstawiło dwa.

Miasto to nie jest księstwo udzielne

fot. ZielonaNews.pl

Jeden z nich to projekt apelu, który jest kontynuacją tego, co rozpoczęliśmy uchwałą dotyczącą procedury negocjacyjnej, którą chcemy wprowadzić między jednostkami, spółkami miejskimi, a miastem jeśli chodzi o sposób rewaloryzacji wynagrodzenia. I apel dotyczy kolejnego elementu, który chcielibyśmy zmienić w funkcjonowaniu spółek miejskich. Chcemy zaproponować żeby przedstawiciele pracowników w spółkach miejskich mieli prawo do obsadzenia swoich członków w zarządzie tudzież radach nadzorczych. To jest dokument otwarty, który dziś przekażemy na ręce przedstawicieli związków zawodowych i pracowników w spółkach miejskich. Chcielibyśmy zerwać z tym, co się stało w mieście, z taką prywatyzacją miasta. Zapominamy, że spółki miejskie nie są wyłączną własnością prezydenta, nie jest to księstwo udzielne, jest to własność miasta, co za tym idzie własność pracowników, dlatego powinni mieć pełny wgląd w to jak te jednostki są zarządzane – mówił dziś Tomasz Nesterowicz, radny miasta i członek SLD i kandydat na prezydenta miasta.

Zwolnienia dla przedsiębiorców

Drugi projekt uchwały, zakłada zwolnienie przedsiębiorców na takich samych zasadach, jak zwalniamy inwestorów na terenie stref inwestycyjnych. – Mamy do tego dwa powody. Po pierwsze wszystkie podmioty gospodarcze powinny być traktowane równoprawnie na terenie Zielonej Góry. Trochę jest to nieuczciwe, że ci, którzy mają swój biznes na terenie starej Zielonej Góry są inaczej traktowani niż ktoś, kto przechodzi na strefę inwestycyjną. Drugi punkt, też jest związany z finansami miasta. My stwarzamy strefy inwestycyjne, gdzie ściągamy przedsiębiorców, żeby stworzyć tę strefę wydatkujemy pieniądze na „oddrzewianie”, na budowę infrastruktury, więc wydajemy środki publiczne. Jeśli uda nam się zachęcić zielonogórskich pracodawców do nieruchomości, które są w dyspozycji miasta, to może się okazać, że wydatkowanie pieniędzy na tworzenie kolejnych stref, niszczenie drzewostanu nie będzie potrzebny. Ten projekt przekażemy do środowiska pracodawców. To są dokumenty , które chcemy przekonsultować – mówił Nesterowicz.

A Radosław Brodzik podkreślał, że SLD zależy na przeprowadzeniu właściwych, dobrych merytorycznie konsultacji. –  Uważamy, że poza wywieszeniem takich projektów w Biuletynie Informacji Publicznej, powinniśmy wychodzić do zainteresowanych grup społecznych – mówił. Z kolei Cezary Wysocki podkreślał, że proponowane uchwały są już elementem kampanii wyborczej. – Wszystkie projekty składane przez Tomasza Nesterowicza, to jest program wyborczy, jaki chcemy realizować po wyborach, jeśli uda nam się dostać do rady miasta i do ratusza. I apelujemy do radnych Zielonej Góry, żeby poparli nasze projekty i nie zmuszali nas do tego żebyśmy zebrali podpisy pod projektami, tak jak zrobiliśmy pod projektem dotyczącym invitro – wyjaśnił. Podkreślił także, że SLD mając jednego przedstawiciela w radzie, złożył więcej projektów niż wszystkie klubu razem wzięte. – Nie licząc klubu prezydenckiego, który przedkłada projekty uchwał przygotowane przez jego służby. Niestety polityka rady nie pozwala na ich realizację – tłumaczy.

 

Poniżej treść projektu uchwały:

Projekt


UCHWAŁA NR ……2018
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia ……… 2018 r.

w sprawie udzielania zwolnienia z podatku od nieruchomości
stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2017 r. poz. 1875 z późn. zm. 1)), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm. 2)) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości w formie regionalnej pomocy inwestycyjnej na
warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r.
w sprawie
warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych,
stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa
kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc
na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015 r. poz. 174) („rozporządzeniu”):

1) nowo zakupione grunty,
2) nowo zakupione lub nowo wybudowane budynki lub ich części,
3) nowo zakupione lub nowo wybudowane budowle lub ich części,
– związane z działalnością gospodarczą, będące własnością lub będące w użytkowaniu
wieczystym przedsiębiorcy, stanowiące inwestycję początkową, zdefiniowaną w § 3 pkt 10
rozporządzenia i zrealizowaną na terenie Miasta Zielona Góra.


§ 2. Uchwały nie stosuje się do:


1) nieruchomości zajętych na działalność handlową z wyłączeniem handlu dokonywanego przez
producenta sprzedawanych wyrobów;
2) nieruchomości w całości przeznaczonych lub wykorzystywanych na zasadach wynajmu, dzierżawy,
użyczenia, leasingu itp.
3) nieruchomości stanowiących współwłasność przedsiębiorcy ubiegającego się o zwolnienie:
a) z osobami niebędącymi przedsiębiorcami,
b) z innymi przedsiębiorcami, o ile zastosowane zwolnienie stanowiłoby pomoc publiczną dla
przedsiębiorcy niespełniającego warunków zwolnienia określonego tą uchwałą.

§ 3. Zwolnień określonych w § 1 udziela się przedsiębiorcy po spełnieniu następujących
warunków:


1) na okres 3 lat, w przypadku:
a) utworzenia nie mniej niż 30 nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją oraz nie
przekroczenia dopuszczalnej wartości intensywności pomocy lub
b) zrealizowania inwestycji, której koszty kwalifikowane wyniosą nie mniej niż 5 milionów złotych
oraz nie przekroczenia dopuszczalnej wartości intensywności pomocy,
2) na okres 5 lat, w przypadku:
a) utworzenia nie mniej niż 50 nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją oraz nie
przekroczenia wartości dopuszczalnej intensywności pomocy lub
b) zrealizowania inwestycji, której koszty kwalifikowane wyniosą nie mniej niż 10 milionów złotych
oraz nie przekroczenia wartości dopuszczalnej intensywności pomocy.


§ 4. W przypadku prawidłowego rozliczenia i wykorzystania zwolnienia o którym mowa w § 3
pkt. 2 podatnikowi przysługuje 5 lat zwolnienia dodatkowego, jeżeli w okresie 30 miesięcy od dnia
rozpoczęcia inwestycji początkowej została zrealizowana inwestycja:


1) w wyniku której utworzono nie mniej niż 200 nowych miejsc pracy lub
2) której koszty kwalifikowane wyniosły nie mniej niż 20 milionów złotych.
2. Korzystanie ze zwolnienia dodatkowego zobowiązuje podatnika do dokumentowania na
żądanie organu podatkowego przez cały okres tego zwolnienia poziomu wartości dopuszczalnej
intensywności pomocy.
3. Konsekwencją braku dokumentowania poziomu wartości dopuszczalnej intensywności pomocy
w terminach wskazanych w żądaniu organu podatkowego jest utrata uprawnienia do tego zwolnienia.

§ 5. Podatnik korzystający ze zwolnienia określonego w § 1 zobowiązany jest:


1) przed rozpoczęciem inwestycji początkowej i utworzeniem nowych miejsc pracy zgłosić zamiar
korzystania z pomocy publicznej na warunkach określonych w uchwale do Prezydenta Miasta
Zielona Góra w formie pisemnej wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
oraz złożyć oświadczenie wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, a także
informację o nieotrzymaniu lub o otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis;
2) rozpocząć prace związane z inwestycją początkową do dnia………… r., przy czym
zakończenie tej inwestycji musi nastąpić w ciągu 30 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia;
3) utworzyć nowe miejsca pracy związane z inwestycję początkową w ciągu 30 miesięcy od dnia
rozpoczęcia tej inwestycji;
4) przedstawić dokumenty potwierdzające:
a) zakończenie inwestycji w terminie do 60 dni od dnia zakończenia inwestycji początkowej, przy
czym do ustalenia kosztów uwzględniane będą wyłącznie koszty kwalifikowane poniesione od
dnia rozpoczęcia inwestycji początkowej,
b) utworzenie nowych miejsc pracy w terminie do 60 dni od dnia utworzenia nowych miejsc pracy
związanych z inwestycją początkową, przy czym do ustalenia kosztów pracy uwzględniane
będą wyłącznie koszty kwalifikowane poniesione od dnia rozpoczęcia inwestycji początkowej.


§ 6. Podatnik korzystający ze zwolnienia określonego w § 1:


1) nie może posiadać zaległości podatkowych wobec miasta Zielona Góra na dzień zgłoszenia
zamiaru korzystania ze zwolnienia oraz zaległości podatkowych objętych tytułami wykonawczymi
od dnia następującego po dniu zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy;
2) zobowiązany jest składać do 31 stycznia każdego roku podatkowego oraz na każde wezwanie
organu podatkowego pisemne informacje dotyczące wielkości oraz przeznaczenia pomocy
publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę;
3) w okresie stosowania zwolnienia zobowiązany jest dotrzymywać wyznaczonych przepisami prawa
podatkowego terminów składania deklaracji lub informacji podatkowych pozwalających ustalić
prawidłowe podstawy opodatkowania i wysokość podatku.


§ 7. Podatnik w przypadku niespełnienia jednego z warunków określonych:


1) w § 5 uchwały lub w § 12 ust. 1 rozporządzenia traci prawo do zwolnienia w całości bez możliwości
jego przywrócenia;
2) w § 6 uchwały traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym niespełnione zostały te warunki.
4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w ust. 3.
załącznik do obwieszczenia nr…….Rady Miasta Zielona Góra z dnia ………… 2018 r.
2. Dopełnienie warunków, o których mowa § 6, powoduje odzyskanie prawa do zwolnienia od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym warunki spełniono, przy czym okres
niespełnienia warunków powoduje utratę prawa do zwolnienia za ten okres.
3. Podatnik zobowiązany jest powiadomić pisemnie Prezydenta Miasta Zielona Góra o
wystąpieniu okoliczności powodujących nabycie lub utratę prawa do zwolnienia w terminie 14 dni od
ich wystąpienia. Powiadomienia należy dokonać wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do
niniejszej uchwały.

§ 8. Pomoc na warunkach określonych w uchwale może być udzielana do dnia ………………… r.


§ 9. W przypadku spraw wszczętych, a niezakończonych ostatecznie do dnia wejścia w życie
niniejszej uchwały stosuje się przepisy, uchwały o której mowa w § 10.

§ 10. Traci moc uchwała nr XXXII.374.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. Rady Miasta Zielona Góra
w sprawie udzielania zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc
inwestycyjną na inwestycję początkową (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 990).

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Radni Miasta Zielona Góra

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here