Przebudowa skrzyżowania przy ul. Batorego ul. Rzeźniczaka. Są chętni do realizacji

0
1102

Urząd miasta w lipcu ogłosił przetarg na przebudowę skrzyżowania ul. Batorego i ul. Rzeźniczaka i ul. Zamoyskiego. Otwarto już oferty i wiadomo, że dwie frimy są chętne do realizacji inwestycji. Za wykonanie zadania zaproponowały ponad 7 mln zł. 
Dwie firmy są chętnie do przebudowy skrzyżowania przy ul. Stefana Batorego ul. Rzeźniczaka i ul. Jana Zamoyskiego. Jedna zaproponowała za wykonanie zadania 7 149 003,20 zł a druga 7 469 705,38 zł. Z dokumentu zamieszczonego na BIP informującym o kwocie jakie miasto planowało przeznaczyć na realizację zadania wynika, że w budżecie na ten cel zaplanowano 6 450 000 zł (przypominamy także, że prezydent miasta przy okazji budowy Parku Tysiąclecia wyjaśniał, że kwoty, które są podawane mogą być zaniżone: więcej na ten temat znajdziecie tutaj: Park Tysiąclecia a budżet). Nie wiadomo jeszcze czy miasto wyłoni wykonawcę czy ogłosi przetarg ponownie.

Budowa skrzyżowanie przy ul. Batorego
Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa skrzyżowania ul. Stefana Batorego ul. Rzeźniczaka i ul. Jana Zamoyskiego w Zielonej Górze. Poza tym w planach jest budowa infrastruktury rowerowej. Przebudowana w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej ma być przy ul. Batorego a także ul. Energetyków.

Urząd wyjaśnia, że decyzja o wprowadzeniu do planu inwestycji miejskich tego zadania jest podyktowane dostosowaniem układu komunikacyjnego do rosnącego natężenia ruchu samochodowego, rowerowego oraz pieszego ma ma związek z poprawą bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg.
Przebudowa skrzyżowania

Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Batorego i ul. Rzeźniczaka i ul. Zamoyskiego zakłada przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego polegającego na poszerzeniu wlotu południowego, budowie ścieżki rowerowej oraz pieszo rowerowej i chodnika.

Zgodnie z materiałami przetargowymi projekt zakłada przebudowę istniejącej głównej jezdnia (ul. S. Batorego) w postaci zmiany geometrii skrzyżowania. Zasadniczą zmianą będzie poszerzenie wlotu południowego o dwa dodatkowe pasy (jeden do skrętu w lewo i jeden do skrętu w prawo) oraz zwężenie wylotu południowego (usunięcie pasa wyłączeń). Obydwa wloty wyposażone zostaną w dwa pasy ruchu na wprost oraz pas do skrętu w lewo. Wlot południowy będzie posiadać także pas do skrętu w prawo. Wyloty na drodze głównej posiadać będą po dwa pasy.

Wlot od strony ul. Rzeźniczaka będzie posiadać dwa pasy – jeden pas do skrętu w lewo i jeden do jazdy na wprost i skrętu w prawo. Wylot w stronę ul. Rzeźniczaka posiadać będzie jeden pas o szerokości 3,25m. Wlot i wylot z ul. J. Zamoyskiego posiadać będą po jednym pasie każdy. Tutaj znajdziecie projekt zagospodarowania terenu przy skrzyżowaniu.

Nowa lokalizacja przystanku
W ramach projektowanej ścieki pojawić się miejsce postojowe dla rowerzystów, które ma pełnić rolę miejsca do odpoczynku użytkowników projektowanej ścieżki. Będzie tu także znajdować się stacja naprawy rowerów. W ramach inwestycji założono także likwidację istniejącej zatoki autobusowej dla relacji w kierunku Łężycy i wybudowani jej w nowej lokalizacji za skrzyżowaniem z ul. Źródlaną. Mają być także przebudowane zjazdy w ciągu ul. S. Batorego i ul. Energetyków (wykaz znajdziecie poniżej).

Jak czytamy w materiałach przetargowych w celu wykonania zaprojektowanych elementów drogi konieczne będzie dokonanie wycinki drzew i krzewów.
Zakres robót uzupełniających dotyczyć będzie podobnych robót budowlanych polegających na:
roboty drogowe
– rozbiórka istniejących nawierzchni komunikacyjnych oraz elementów pasa drogowego takich jak:
krawężniki, obrzeża, oznakowanie pionowe itp,
– rozbiórka innych istniejących elementów zagospodarowania terenu kolidujących z inwestycją – w
niezbędnym zakresie,
– roboty ziemne w zakresie niezbędnym do dostosowania terenu pod projektowane
zagospodarowanie terenu,
– ustawienie elementów ograniczających poszczególne nawierzchnie komunikacyjne czyli
krawężników i obrzeży,
– budowa nowych i przebudowa istniejących chodników,
– budowa ścieżek rowerowych
– budowa ścieżek pieszo-rowerowych,
– przebudowa istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych,
– budowa nowego i przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego,
– przebudowa sygnalizacji świetlnej,
– regulacja lub wymiana istniejących włazów i pokryw studni teletechnicznych, kanalizacyjnych oraz energetycznych,
– korekta istniejącej organizacji ruchu,
– wycinka drzew oraz krzewów,
– rekultywacja istniejących i urządzanie nowych terenów zielonych,
– wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych zapewniających prawidłowe połączenie
przebudowywanych nawierzchni z nawierzchniami istniejącymi nie podlegającymi wymianie (np.
na granicy pasa drogowego),
oświetlenie drogowe:
demontaże istniejących słupów oświetlenia ulicznego,
demontaż istniejącej linii kablowej oświetlenia ulicznego,
zabudowa nowo projektowanych słupów oświetlenia drogowego wraz z oprawami i osprzętem
w obrębie projektowanych ulic,
budowa linii kablowej nn 0,4kV zasilającej słupy oświetlenia ulicznego zasilane z istniejącej szafki
oświetlenia ulicznego.

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here