Obowiązują już zmiany wprowadzające zerowy PIT

0
431
fot. materiały prasowe

Nowelizacja ustawy o PIT z 4 lipca 2019 r. wprowadza nowe zwolnienie od podatku PIT. Nowe przepisy wprowadziły zmiany polegające na tym, że zwolnione będą przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z przychody z umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia.

Zgodnie z nowelizacją o zastosowaniu zwolnienia będzie decydował wiek podatnika na moment uzyskania przychodu, a nie wiek na dzień zawarcia umowy, czy wykonywania pracy. Wiek będzie ustalany z uwzględnieniem pełnej daty urodzenia (dzień/miesiąc/rok).

Zwolnienie zostało ograniczone do kwoty 85.528 zł rocznie, czyli przychody uzyskane do tej wysokości będą zwolnione z podatku. Taki limit będzie obowiązywał w stosunku do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. Natomiast w odniesieniu do przychodów uzyskanych w 2019 r. będzie stanowił 5/12 tej kwoty, czyli 35 636,67 zł. Z uwagi na to, że przepisy wejdą w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r., zwolnienie będzie miało zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia. Nie ma więc znaczenia, za jaki okres przysługują.

Przepisy przejściowe stanowią, że w odniesieniu do przychodów uzyskanych od  1 sierpnia 2019 r. zwolnienie będzie stosowane w zeznaniu podatkowym składanym przez podatnika za rok 2019, chyba że podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że jego dochody ze stosunku pracy (lub pokrewnych) albo z umowy/umów zlecenia, uzyskane w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r., nie później jednak niż do dnia ukończenia 26. roku życia przez podatnika, będą w całości korzystały z nowego zwolnienia.

Złożenie tego oświadczenia zwolni płatnika z obowiązku poboru zaliczek na podatek. Zwolnienie to płatnik będzie stosował najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu uzyskania oświadczenia do miesiąca włącznie, w którym w 2019 r. przychód uzyskany u płatnika przekroczy 35.636,67 zł lub, w którym podatnik ukończy 26. rok życia.

Zapamiętaj:

  1. Pierwsze oświadczenia młodych pracobiorców można przyjmować począwszy od 1 sierpnia 2019 r., czyli dopiero od dnia wejścia w życie nowych przepisów.
  2. Jeżeli np. pracownik złoży oświadczenie w sierpniu przed wypłatą, to zaliczki za sierpień płatnik już nie pobierze. Natomiast jeśli oświadczenie zostanie złożone po wypłacie i pobraniu zaliczki, zwolnienie się uaktywni począwszy od września.

Co ze składkami

Niezależnie od zwolnienia od podatku części przychodów na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, przychody te będą stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne na dotychczasowych zasadach.

Niektóre przychody nie są uwzględniane

Przy obliczaniu kwoty przychodów objętych zwolnieniem nie będą brane pod uwagę przychody z pracy oraz z umów zlecenia:

  • podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym,
  • zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz przychody, od których na podstawie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Jeżeli podatnik nie złoży pisemnego oświadczenia w 2019 r., a będzie mu przysługiwało zwolnienie, podatek odzyska w zeznaniu rocznym za 2019 r.

Sprawdź też:

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(Dz.U. z 2019 r. poz. 1394).

 

Izabela Nowacka
specjalista ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here