Mieszkania na terenie byłych zakładów Zastal, nowa strefa gospodarcza. Są zmiany w studium

0
1589

Zielonogórscy radni uchwalili nowe studium zagospodarowania przestrzennego. Dotyczą one terenu przy Zastalu, ale także przy trasie S3 i fragmentu obszaru przy ul. Sulechowskiej. Za zmianami opowiedziało się 15 radnych, dwóch było przeciwnych a dwoje wstrzymało się od głosu.
Nowa strefa gospodarcza

Największy obszar, które dotkną zmiany dotyczu gruntów o powierzchni 368,5 ha, zlokalizowanych w rejonie węzła drogi ekspresowej S3 i terenów kolejowych.- Większość tego obszaru znajduje się w granicach Dzielnicy Nowe Miasto, a niewielki południowo-zachodni fragment w dawnych granicach administracyjnych miasta Zielona Góra. Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami studium przeważająca część tego obszaru stanowiła lasy, a mniejsza, położona wzdłuż terenu kolejowego, to tereny o funkcji produkcyjno-technicznej – czytamy w uchwale dotyczącej zmiany studium.

Obszar po byłych zakładach Zastal

Kolejnym obszarem objętym zmianą jest teren o powierzchni 32 ha w granicach byłych zakładów Zastal. – Dotychczas przypisana do niego była wyłącznie funkcja produkcyjna, natomiast przedstawiony projekt dopuszcza w tym miejscu również budownictwo mieszkaniowe i usługowe, w tym wielkopowierzchniowe obiekty handlowe
o pow. powyżej 2000m2, możliwe do realizacji w wyznaczonej strefie wzdłuż terenu kolejowego – czytamy w uchwale.

Zmiany przy ul. Sulechowskiej
Ostatni, najmniejszy teren, o powierzchni 1ha, obejmuje nieruchomości zagospodarowane pod usługi typu handlu hurtowego, serwisy, usługi transportowe, zlokalizowane przy ul. Sulechowskiej, które w studium posiadały funkcję sportowo-rekreacyjną, niezgodnie z ich rzeczywistym użytkowaniem. – Na wniosek działających tam przedsiębiorców, obszar ten został przekształcony na teren mieszkaniowo-usługowy – można przeczytać w uchwale.

Były uwagi do zmian…

W przewidzianym terminie wpłynęło do Prezydenta Miasta Zielona Góra 127 pism zawierających uwagi do rozwiązań przyjętych w przedłożonym opracowaniu. W znaczącej większości uwag poruszane były te same zagadnienia. Najwięcej uwag wyrażało sprzeciw wobec dopuszczenia funkcji mieszkaniowej na obszarze przy ul. Sulechowskiej. Podobny sprzeciw dotyczył również terenu byłego Zastalu. Wielu wnioskodawców nie zgadzało się także na nową lokalizacją strefy przemysłowej przy węźle S3. Wobec tego, że celem przeprowadzanej procedury było wprowadzenie właśnie takich funkcji, złożone uwagi w przeważającej większości zostały odrzucone.

 

Radni obradowali nad zmianami w studium zagospodarowania
Podczas ostatniej sesji rady miasta radni obradowali nad zmianami. Większość uchwałę poparła, ale pojawiły się też wątpliwości. Pierwsze uwagi zgłosił radny Paweł Zalewski. Wnioskował o to by nad każdym z obszarów głosować osobno. Bo jak wyjaśniał, o ile można by się zgodzić na zmiany dotyczące np. Zastalu, tak w przypadku nowej stresy gospodarczej przy S3 już niekoniecznie. – Popieram zmiany przy Zastalu, zmiana przy węźle moim zdaniem wymaga sprawdzenia oczekiwań mieszkańców. Potrzebna jest strefa, ważny jest rozwój inwestycyjny, ale mieszkańcy dosyć intensywnie korzystają ze zlokalizowanej tam części lasu – wyjaśniał. Podobnego zdania był radny Jacek Budziński, który zagłosował przeciwko zmianom.

Będzie czas na szczegółowe planowanie…
Z kolei prezydent Janusz Kubicki przekonywał, że nie można tych terenów rozdzielić. Podkreślał jednak, że jest to studium, a na etapie planowania przestrzennego będzie można w sposób bardziej precyzyjny określić, co na danym terenie może się znaleźć. – Tam są pewne elementy które wymagają ochrony i mam nadzieje, że to ustalimy przy uszczegóławianiu przy planie zagospodarowania – wyjaśniał Kubicki.

Nowa strefa gospodarcza to rozwój miasta
Podkreślał, że rozwój miasta jest potrzebny. Wtórował mu wiceprezydent Dariusz Lesicki. – My w studium zakładamy rozwiązania globalne. W tej chwili dyskutujemy z większymi inwestorami. Ważne, żeby pokazać chociaż zielonej światło tym inwestorom – tłumaczył Lesicki. W uchwale zwrócono uwagę, że obszar przy S3 posiada korzystne warunki do rozwoju nowej strefy ze względu na położenie przy ważnym węźle komunikacyjnym, w niedalekim sąsiedztwie Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Gorzowskiej oraz Lubuskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego.

Jak głosowali radni?
Ostatecznie 15 radnych zagłosowało za zmianami, dwóch było przeciw i dwoje wstrzymało się od głosu. Poniżej znajdziecie szczegóły głosowania.

 

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here