Czy na ryczałcie można wystawić fakturę VAT?

0
7876
fot. materiały prasowe

W ustawie podatkowej ryczałt ewidencjonowany jest jedną z form opodatkowania, którą można wybrać przy zakładaniu działalności gospodarczej. Tutaj podatek płaci się od przychodów, nie od dochodów jak ma to miejsce w przypadku innych form opodatkowania, jednak nie można odliczyć kosztów jego uzyskania. Warto wiedzieć, że możliwe jest jednoczesne bycie ryczałtowcem i vatowcem.

Jakie faktury są wystawiane na ryczałcie?

Podstawowym dokumentem służącym jako potwierdzenie sfinalizowanej transakcji opodatkowanej podatkiem odnoszącym się do towarów i usług jest faktura. Jest ona najczęściej wystawianym dokumentem księgującym sprzedaż. Zawiera szczegółowe informacje dotyczące transakcji, a jej sporządzenie wiąże się z obowiązkiem zapłacenia podatku. Wystawienie tego dokumentu w formie papierowej i elektronicznej umożliwiają dostępne obecnie i coraz chętniej wykorzystywane programy do faktur. W momencie, kiedy dokonywana jest czynność dla innego przedsiębiorcy, wówczas konieczne jest wystawienia faktury. W sytuacji, kiedy nabywca towarów bądź usługi nie prowadzi działalności gospodarczej, to sporządzenie dokumentu jest wykonywane tylko na jego żądanie, natomiast dokonaną sprzedaż można udokumentować paragonem lub wpisać ją do ewidencji.

Ryczałtowiec jest zobowiązany do wystawiania faktur. Jednak jest to zależne, czy jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy świadczące usługi odbywają się na rzecz innego podatnika VAT lub osoby fizycznej. Warto zaznaczyć, że ryczałtowiec może być jednocześnie „vatowcem”. Przepisy określają, że czynni podatnicy VAT świadczący usługi na rzecz innego podatnika VAT ma obowiązek wystawić fakturę VAT. W przypadku transakcji dokonywanej na rzecz osoby prywatne sporządzenie stosownego dokumentu nie jest wymagane, natomiast jest konieczne w sytuacji, kiedy nabywca wyrazi takie żądanie. Jeśli ryczałtowiec nie jest czynnym podatnikiem VAT, sporządza fakturę bez VAT bądź rachunek (dla nabywców niebędących podatnikami VAT).

 

fot. materiały prasowe

Jak wystawić fakturę?

Faktury dla ryczałtowców niezależnie czy uwzględniany jest VAT, czy też nie, zawierają podobne elementy co tradycyjna faktura. Należą do nich:

 • data wystawienia,
 • numer dokumentu,
 • dane oby stron (nabywca, odbiorca) w tym: adres oraz numer NIP/PESEL (konieczny do identyfikacji podatkowej),
 • nazwa towaru lub świadczonej usługi wraz z opisem (ilość, miara),
 • kwota ewentualnych rabatów, czy obniżek,
 • wartość towarów lub usługi,
 • stawka podatku VAT,
 • kwota podatku od całej wartości,
 • kwota ogółem.

W przypadku faktur bez VAT ryczałtowiec pomija takie zapisy jak:

 • numer identyfikacyjny klienta,
 • stawki podatku,
 • kwotę podatku od całej wartości sprzedaży netto.

Konieczne jest umieszczenie stosownej adnotacji dotyczącej zwolnienia z VAT. Chodzi tutaj o przepisy związane z: dyrektywą, ustawą bądź aktem, który został wydany na podstawie umowy lub podanie innej podstawy prawnej wskazującej, że towar lub usługa jest objęta zwolnieniem z VAT.

Faktury RR są potwierdzeniem zakupu produktów rolnych od rolników ryczałtowych. W tym przypadku to nabywca (który jest czynnym podatnikiem VAT) ma obowiązek wystawienia dokumentu. Elementy, które powinna zawierać faktura:

 • zapis „Faktura VAT RR”,
 • kolejny numer,
 • dane obu stron wraz z nr identyfikacji podatkowej,
 • dane dowodu osobistego rolnika (nr, datę wydania oraz organ wydający),
 • dane dotyczące zakupu produktów: ich datę, ilość oraz nazwy,
 • cenę produktów rolnych zarówno bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku, jak i z uwzględnieniem zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • kwota ogółem,
 • podpis nabywcy i dostawcy.

Na fakturach RR konieczne jest zamieszczenia oświadczenia nabywcy mówiącego o tym, że jest on rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku względem towarów i usług (podstawa prawna: art. 43 ust. 1 pkt 3 – ustawa o podatku od towarów i usług).

Jak rozliczyć fakturę na ryczałcie?

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje dziesięć stawek ryczałtu: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 12,5% 14%, 15%, 17%. Ryczałt ewidencjonowany można opłacać miesięcznie bądź kwartalnie. W tym roku z opodatkowania w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą mogły skorzystać te osoby, które w 2021 r. uzyskały przychody do 9 188 200 zł. W przypadku ryczałtowców kwartalnych limit sięga 918 820 zł.

Wybierając kwartalne rozliczenie, należy o tym poinformować w zeznaniu składanym za rok podatkowy, gdzie stosowany był ten sposób opłacenia ryczałtu. Od kwoty ryczałtu w 2022 r. nie ma możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Do 15 lutego na formularzu PIT-28 ryczałtowcy mają obowiązek złożyć zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu za poprzedni rok.

Czy na ryczałcie istnieje obowiązek przechowywania faktur?

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym, a dokładniej artykuł 15 jasno określa obowiązek przechowywania faktur zakupowych przez ryczałtowców. Zgodnie z przepisami zobowiązani są oni do prowadzenia ewidencji przychodów oraz środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych, jak również do posiadania i przechowywania dowodów zakupu towarów (rachunki, faktury zakupowe, paragony). Obowiązek ewidencji powstaje w chwili zastosowania opodatkowania w formie ryczałtu. Dokumenty powinny być przechowywane w miejscu wykonywania działalności bądź w biurze rachunkowym, które prowadzi ewidencję (należy o tym poinformować Urząd Skarbowy). W sytuacji, kiedy ryczałtowiec nie prowadzi ewidencji bądź jest ona niezgodna z określonymi warunkami koniecznymi do uznania jej za dowód w postępowaniu podatkowym, mogą mu za to grozić sankcje karne skarbowe.

Każdy ryczałtowiec ma obowiązek rzetelnie i niewadliwie prowadzić ewidencję przychodów. Należy ją sporządzić do 20 dnia następnego miesiąca. Można ją prowadzić w formie papierowej i elektronicznej.

 

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here