Bezrobocie, zatrudnienie, wynagrodzenie w Lubuskiem. Jak wygląda sytuacja?

1
368
Liczba bezrobotnych spada
fot. Mirosław Materek

Utrzymująca się trudna sytuacja związana z zagrożeniem Covid-19, w październiku br. miała wpływ na podstawowe dane i wskaźniki obrazujące zmiany sytuacji gospodarczej w województwie lubuskim – informuje Urząd Statystyczny w Zielonej Górze.
Bezrobocie i zatrudnienie

W końcu października br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 23,2 tys. osób, tj. wzrosła w porównaniu z końcem września br. o 0,1%, a w relacji do końca października ub. roku o 29,2%. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu października br. tak jak przed miesiącem wyniosła 6,1%, jednak wzrosła o 1,4 p. proc. w porównaniu z końcem analogicznego miesiąca ub. roku. Spadek przeciętnego zatrudnienia, w skali roku, zanotowały m.in. przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem przemysłowym (o 4,4%), informacją i komunikacją (o 2,1%), handlem; naprawą pojazdów samochodowych (o 1,6%) oraz obsługą rynku nieruchomości (o 0,2%). Wyższe niż przed rokiem było przeciętne zatrudnienie m.in. w transporcie i gospodarce magazynowej (o 7,6%), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 3,0%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 2,3%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 1,5%), budownictwie (o 0,4%) oraz w administrowaniu i działalności wspierającej (o 0,2%). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku br. wyniosło 4701,97 zł i wzrosło o 1,8% w relacji do poprzedniego miesiąca i o 4,5% w porównaniu z październikiem ub. roku (kiedy zanotowano wzrost o 4,6%).

Większość wskaźników uległa pogorszeniu
Jak poinformował Urząd Statystyczny w Zielonej Górze w większości obszarów objętych badaniem wskaźniki uległy pogorszeniu w porównaniu z notowanymi przed miesiącem. – Zanotowano spadek produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku. Produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w relacji do października ub. roku. Nieco wyższa niż przed rokiem była sprzedaż detaliczna. Zanotowano niewielki spadek przeciętego zatrudnienia w skali roku. Wyższa niż przed rokiem była liczba zarejestrowanych bezrobotnych – wylicza Urząd Statystyczny w Zielonej Górze.

Podmioty gospodarcze
W końcu października br. w województwie lubuskim liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON wzrosła o 0,3% w stosunku do poprzedniego miesiąca i w porównaniu z końcem października ub. roku o 2,7%.  W listopadzie br. przedsiębiorcy we wszystkich badanych obszarach oceniali koniunkturę bardziej pesymistycznie niż przed miesiącem. Negatywne oceny przewidywanych skutków pandemii koronawirusa dla prowadzonej działalności gospodarczej pogorszyły się w większości obszarów w stosunku do notowanych przed miesiącem. – Najbardziej pesymistycznie negatywne skutki pandemii ocenili przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie handlu hurtowego. Niewielką poprawę ocen w tym zakresie przedstawiali jedynie przedsiębiorcy przetwórstwa przemysłowego – wyjaśnia urząd.

Najwięcej nowych podmiotów zarejestrowano w budownictwie (30,5%), w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (15,4%) i w przemyśle (9,8%). Dalsze 8,4% to podmioty w tzw. po-zostałej działalności usługowej, a 7,4% w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej.
W październiku br. z rejestru REGON wyrejestrowano 459 podmiotów, tj. o 4,4% mniej niż w poprzednim miesiącu.
Zmniejszenie liczby podmiotów wyrejestrowanych w relacji do poprzedniego miesiąca zanoto-wano w 8 powiatach, przy czym najgłębszy spadek wystąpił w powiecie strzelecko-drezdenec-kim (o 66,7% do 9 podmiotów). Wzrost liczby wyrejestrowanych podmiotów zanotowano m.in. w powiecie gorzowskim (o 68,0% do 42 podmiotów) i w Zielonej Górze (o 52,5% do 90 podmiotów).

Najwięcej podmiotów wyrejestrowano w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (25,9% ogółu wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych), budownictwo (23,3%), transport i gospodarka magazynowa (8,7%) oraz przemysł (6,8%).

 

Źródło: Materiały Prasowe Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze

PODZIEL SIĘ

1 KOMENTARZ

  1. a w wiadomościach mówili, że nie wzrasta bezrobocie. Jestem niepełnosprawny i pomimo wzrostu dofinansowań zwolnili mnie już w kwietniu. Od tego czasu nie mogę znaleźć pracy

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here